Gevarenduiding - Mention de danger

 PLASTI DIP Aerosol 325ML

danger-aerosol PLASTI DIP Gallon Mat MPFUV 3,78L

danger-gallon
PLASTI DIP GALLON HIGH GLOSS TOPCOAT

ghs08ghs07ghs02ghs09
Bevat Tolueen - Enkel professioneel gebruik

GEVAAR H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp - H315-Veroorzaakt huidirritatie - H332-Schadelijk bij inademing - H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken - H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (bij contact met de huid, bij inademing, bij inslikken) - H373-Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij contact met de huid, bij inademing, bij inslikken) - H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen
P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft - P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken - P260-nevel, damp niet inademen - P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken - P273-Voorkom lozing in het milieu - P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water, zeep wassen - P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen - P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie

 Contient Toluène - Seulement pour usage professionnel.

DANGER H225-Facilement inflammable Liquide et vapeurs - H315-Provoque une irritation de la peau - H332-Nocif par inhalation - H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges - fertilité H361-Suspicion ou l'enfant à naître (en contact avec la peau, par inhalation, par déglutition) - H373-Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée (au contact avec la peau, inhalation, ingestion) - H400-Très toxique pour les organismes aquatiques
P202-Ne pas manipuler avant tout la sécurité lu et compris - P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer - P260-spray, ne pas inhaler les vapeurs - P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé - P273-Éviter le rejet dans l'environnement - P302 + P352-EN CAS DE PEAU: avec beaucoup d'eau, se laver au savon - P308 + P313-NA d'exposition (potentiel), consulter un médecin - P501-content / conteneur dans une installation d'élimination des déchets autorisé
PLASTI DIP BELGIË
WATERRIJTSTRAAT 9B
B-3900 PELT 
E:   info@plasti-dip.be  
whatsapp-logoWhatsapp : ‎+32 89 44 92 33 Klik hier voor Whatsapp Support (24/7)
Openingsuren:
Dagelijks op afspraak

plastidip-original
Tevredenheidsscore: 4.2
TevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscore

Er wordt niet gereageerd op vragen.
Bestelling staat al 3 dagen op verwerking

Beoordelingen